หน้าหลัก
 แผนกระบบสาธารณูปโภค (สป.)
 แผนกอาคารสถานที่ (อส.)
 แผนกภูมิทัศน์และยานพาหนะ (ภย.)
 แผนกอำนวยการและงานประชุม (อป.)
   
 
 
  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานสนับสนุนงานบริหาร งานวิชาการ งานบริการและการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ
 
 

หน่วยงานในแผนก

1

พนักงานภูมิทัศน์
2
พนักงานยานพาหนะ
3
พนักงานรักษาความปลอดภัย
   
   จำนวนบุคลากรในแผนก
 

งาน

ตำแหน่ง

รวม(คน)

 1.พนักงานภูมิทัศน์   เจ้าหน้าที่

2

 2.พนักงานยานพาหนะ   เจ้าหน้าที่

5

 3.พนักงานรักษาความปลอดภัย   เจ้าหน้าที่
5
 
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนน รังสิต - นครนายก คลอง5 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร : (66 2) 5771028 - 31