หน้าหลัก
แผนกระบบสาธารณูปโภค (สป.)
แผนกอาคารสถานที่ (อส.)
แผนกภูมิทัศน์และยานพาหนะ (ภย.)
แผนกอำนวยการและงานประชุม (อป.)
   
 
 แผนผังอาคาร / สถานที่
 ภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
   
  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานสนับสนุนภารกิจด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ ความปลอดภัย
ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี เพื่อไปสู่การบริการที่เป็นเลิศตามนโยบายและภาระกิจ
 
 

หน่วยงานในแผนก

1

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
2
เจ้าหน้าาที่งานโสตทัศนูปกรณ์
3
พนักงานรักษาความสะอาด
   จำนวนบุคลากรในแผนก
 

งาน

ตำแหน่ง

รวม(คน)

 1.เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่   เจ้าหน้าที่

6

 2.เจ้าหน้าาที่งานโสตทัศนูปกรณ์   เจ้าหน้าที่

2

 3.พนักงานรักษาความสะอาด   เจ้าหน้าที่
10
   
 
 
     
อาคาร C (อาคารชวนชวนิชย์)
 
อาคาร A (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)
อาคาร M (อาคารมานี ชวนิชย์)
 
อาคาร L (อาคารหอสมุด)
     
 
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนน รังสิต - นครนายก คลอง5 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร : (66 2) 5771028 - 31