หน้าหลัก
 แผนกระบบสาธารณูปโภค (สป.)
 แผนกอาคารสถานที่ (อส.)
 แผนกภูมิทัศน์และยานพาหนะ (ภย.)
 แผนกอำนวยการและงานประชุม (อป.)
   
  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานสนับสนุนงานบริหาร งานวิชาการ งานบริการและการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ
 
 

หน่วยงานในแผนก

1

เลขานุการประจำสักอธิการบดี
2
เจ้าหน้าที่งานประชุมและศูนย์อาหาร
3
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

4

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
5
เจ้าหน้าที่นิติกร
6
เลขานุการประจำ สำนัก/ศูนย์
7
เลขานุการประจำคณะ
   
   จำนวนบุคลากรในแผนก
 

งาน

ตำแหน่ง

รวม(คน)

 1.เลขานุการประจำสักอธิการบดี   เจ้าหน้าที่

1

 2.เจ้าหน้าที่งานประชุมและศูนย์อาหาร   เจ้าหน้าที่

1

 3.เจ้าหน้าที่งานพัสดุ   เจ้าหน้าที่
2
 4.เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ   เจ้าหน้าที่
1
 5.เจ้าหน้าที่นิติกร   เจ้าหน้าที่
(ว่าง)
 6.เลขานุการประจำ สำนัก/ศูนย์   เจ้าหน้าที่
14
 7.เลขานุการประจำคณะ   เจ้าหน้าที่
19
 
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนน รังสิต - นครนายก คลอง5 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร : (66 2) 5771028 - 31