หน้าหลัก
 แผนกระบบสาธารณูปโภค (สป.)
 แผนกอาคารสถานที่ (อส.)
 แผนกภูมิทัศน์และยานพาหนะ (ภย.)
 แผนกอำนวยการและงานประชุม (อป.)
   
   
  เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานสนับสนุนภารกิจด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ ความปลอดภัย
ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี เพื่อไปสู่การบริการที่เป็นเลิศตามนโยบายและภาระกิจ
 
 

หน่วยงานในแผนก

1

เจ้าหน้าที่งานก่อสร้าง
2
เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าและสื่อสาร
3
เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล
4
เจ้าหน้าที่งานเครื่องปรับอากาศ
   จำนวนบุคลากรในแผนก
 

งาน

ตำแหน่ง

รวม(คน)

 1.เจ้าหน้าที่งานก่อสร้าง   เจ้าหน้าที่

(ว่าง)

 2.เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าและสื่อสา   เจ้าหน้าที่

2

 3.เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล   เจ้าหน้าที่
(ว่าง)
 4.เจ้าหน้าที่งานเครื่องปรับอากาศ   เจ้าหน้าที่
3
   
 
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนน รังสิต - นครนายก คลอง5 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร : (66 2) 5771028 - 31