หนังสือเฉลิมพระเกียรติใน
โครงการ
"ตามรอยพระราชปณิธาน"
 วัยเด็ก
 นักเรียนและเยาวชน
 นักศึกษา
 การทำงาน
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ต่อบ้านเมือง
 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

นักศึกษา

นักศึกษามีพลัง ต้องยอมรับว่ามีพลัง เมื่อมีพลังแล้ว
ให้ใช้พลังนั้นในทางที่พัฒนา


    ...นักศึกษาที่อยู่ในวัยที่มีความคิด นักศึกษามีพลัง แต่ว่าโดยมากนักศึกษาที่ทั่วโลกพูดถึงว่ามีพลังนั้นเราไม่ทราบ
  พลังอะไร ส่วนมากเป็นพลังที่ทำให้เห็นมีข่าวว่าจะทำให้เกิด ความหายนะมากกว่า ความพัฒนา อันนี้ก็เป็นปัญหา
  ทางหนึ่ง ที่ทุกคนที่อยู่ในวัยศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยจะต้องเผชิญ คนเขามาบอกว่านักศึกษามีพลัง ต้องไปทำโน่น
  ทำนี่ อันนี้ขอให้ทุกคนที่กำลังศึกษา ได้หยุดพิจารณาสักครู่ก็อาจพอทราบ การที่จะชักจูงให้ทำอะไรขอให้พิจารณา
  ก่อนว่า ที่ชักจูงนั้นมีสาระหรือไม่ ข้อนี้เป็นข้อที่เมื่อกี้ขอแนวทาง คือใครมาบอกว่านักศึกษามีพลัง ต้องยอมรับว่ามี
  พลัง เมื่อมีพลังแล้วให้ใช้พลังนั้นในทางที่พัฒนา ไม่่ใช่ในทางที่หายนะ ก็จะเป็นทางที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเมืองและ
  ตนเอง ที่จะทำให้ตนเองมีความเจริญรุ่งเรืองได้ต่อไป ...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานแก่ นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๑๕

    ...ขอสรุปหน้าที่ของผู้ที่เป็นนิสิตนักศึกษาว่า การเป็นนักศึกษาไม่ใช่อาชีพ เป็้นเวลาที่จะฝึกทางวิชาการและก็
  ทางจิตใจ เพื่อที่จะมีพลังแข็งแรงที่จะรับใช้ชาติ เป็นพลเมืองดี แล้วก็เป็นความหวัง และก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่า
  เมื่อได้ฝึกในทางจิตใจเป็นคนเข้มแข็งซื่อตรงและเป็นคนที่มีความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์แล้ว จะต้องรักษา
  อุดมคตินี้ หรือพลังนี้ หรือปณิธานนี้ไว้ตลอดชีวิต...

          พระบรมราโชวาท
     เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๔

   ...การศึกษาการเป็นนักศึกษานี้ ในสมัยปัจจุบันมีความหมายออกจะผิดเพี้ยนจากโบราณหรือจากที่ที่เคยมีมาแต่
  ก่อนนี้ไปมากที่สุด โดยเฉพาะตัวอย่างจากต่างประเทศที่แสดงว่านักศึกษามีกำลัง เป็นพลังของนักศึกษาเป็นต้น
  ความจริงนักศึกษาก็เป็นพลัง เพราะว่าถ้าไม่มีพลังก็ศึกษาไม่ได้ และเป็นพลังที่จะเป็นประโยชน์ได้สำหรับส่วน
  รวม เพราะว่านักศึกษาย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สนใจในความรู้ แต่ว่าได้ใช้พลังของนักศึกษานี้ไปในทางผิดไม่ใช่น้อย
  ไปเป็นพลังที่น่าเกรงกลัว เกรงขาม ทั้งในด้านการเมือง ทั้งในด้านสังคม ความจริงพลังนี้ควรจะใช้ในทางที่ดี จึง
  จะเป็นตัวอย่างว่าบุคคลมีความทะเยอทะยาน มีความอยากที่จะมีความรู้ เพื่อได้ใช้ความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ได้

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๑๔

    ...ปรกติผู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยมีพลังทางสมองมาก ทำให้เกิดความกระตือรือร้น ต้องการทราบ ต้องการแสดง
  ความคิดความเห็น ต้องการริเริ่ม และกระทำสิ่งต่างๆ ที่ตัวสนใจและพอใจทุกอย่าง พูดสั้นๆคือต้องการที่จะแผ่
  กำลังทางสมองของตนออกไปเต็มที่ทุกๆทาง แต่ขณะเดียวกันต่างคนก็ต้องเล่าเรียนวิชาการอีกมากมายให้สำเร็จ
  ตามหลักสูตร เพื่อให้มีรากฐานทางความรู้ที่หนักแน่นเพียงพอสำหรับจะใช้การต่อไป ทั้งเพื่อให้ได้รับปริญญาบัตร
  ด้วย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องข่มใจ อดกลั้น และเหนี่ยวรั้งตนเองไว้ ไม่ให้หันเหไปในกิจกรรมอันพ้นหลักสูตรจนเกิน
  ประมาณ และต้องพยามรวมกำลังทางสมอง ที่จะกระจัดกระจายไปนั้น มาลงในกิจเฉพาะหน้าที่สำคัญที่สุด คือ
  การเล่าเรียนให้สำเร็จเป็นบัณฑิตก่อน...

          พระบรมราโชวาท
     ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๑๖

    ...การที่เกิดปัญหาเยาวชนก็เห็นได้ว่ามาจากกลุ่มเด็กเพิ่มจำนวนแล้วก็กลุ่มผู้ใหญ่ก็นับว่าลดจำนวน ไม่สมดุลย์
  กัน การที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าผู้สอนน้อยกว่าผู้ที่รับการสอน การแก้ไขปัญหานี้ก็คือให้ผู้รับการสอนที่มาก
  พอใช้แล้ว สอนผู้ที่รับการสอนน้อยกว่าหน่อย หมายถึงว่าถ่ายทอดวิชาถึงกันและกันต่อๆไปตามความสามารถด้วย
  ความสามัคคีไม่ใช่จะคอยให้ผู้ที่เรียกว่าผู้ใหญ่มาสอนกลุ่มผู้ที่เรียกว่า เด็ก ต้องสอนถ่ายทอดกันมาเรื่อย ผู้ที่มีความ
  รู้มากกว่าในวิชาแต่ละวิชาก็สอนผู้ที่มีวิชาน้อยลงไปเป็นขั้นๆ เป็นทอดๆดังนี้ จะไม่เกิดปัญหาเยาวชน...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานแก่คณะผู้แทนองค์การศาสนา คณะครูและนักเรียน
   วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๓

    ...ในต่างประเทศชอบพูดถึง Generation Gap คือช่องโหว่ระหว่าง Generation หรือรุ่นอายุนั้น ในเมืองไทยนี้
  ไม่มี เพราะว่าพ่อแม่ก็สอนน้องของตัว คือหมายความว่าน้อง อากับน้า แล้วก็ทอกลงมา อากับน้าก็มาสอนหลานของ
  ตัวซึ่งอายุไม่ได้ต่างกันเท่าไร ผู้ใหญ่ในครอบครัวก็สอนลูกหลาน พี่ก็สอนน้อง ถ่ายทอดมาเรื่อย ก็ไม่มี Generation
  Gap แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมี ที่เขามีนั้นเขาคิดค้นขึ้นมาเองเพื่อให้ครึกครื้นสนุก เพื่อให้มีเรื่องที่จะตีหัวกัน ไม่ได้มี
  ประโยชน์อะไรใดๆ เลย...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานแก่คณะผู้แทนองค์การศาสนา คณะครูและนักเรียน
   วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๓

    ...ในขณะนี้นักศึกษาในเมืองไทยยังมีสมองที่แจ่มใส ที่มีเหตุผลก็เชื่อว่าถ้ารักษาความมีเหตุผล ความมีเกียรติใน
  สถาบันการศึกษา ก็จะทำให้มีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะใดๆ ด้วยความนับถือที่แท้จริง โดยปราศจากการคล้อย
  ตามความยุแหย่ต่างๆ ทั้งในด้านความประพฤติ ทั้งในด้านทำลายความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ซึ่งถ้ารักษาด้วยความตั้งใจ
  ด้วยความอดทน จะได้ทำประโยชน์อย่างที่ปรารถนาที่จะทำในเมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้ทำเต็มที่และด้วยความ
  สามารถจริงๆ ที่กล่าวเช่นนี้ก็ด้วยผลว่าเป็นห่วงนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการเรียน ว่าเป็นอยู่ในฐานะที่ลำบากเพราะ
  ว่าเต็มไปด้วยความยุ่งยาก การล่อลวงและการยุแหย่ คล้ายๆว่าเป็นบุคคลที่กำลังอยู่ในที่ทุกคนเพ่งเล็งทั้งในทาง
  ดี ทางเลวจึงขอร้องให้ทุกคนประกอบด้วยปัญญาที่เแียบแหลมจริงๆ ด้วยความตั้งใจเข้มแข็ง แข็งแกร่งที่จะต่อสู้
  ทั้งในด้านหลักวิชา คือการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยาก ทั้งในการต่อสู้กับตนเองในความเหนื่อย ในความท้อถอย คือบาง
  ทีก็อาจมีความไม่ดีอยู่ในตัว บอกว่าขี้เกียจเสียดีกว่าที่จะทำงาน เราต้องเข้มแข็ง ต้องตั้งใจที่จะต่อสู้ศัตรูทั้งภายนอก
  ถายใน เพื่อที่จะให้สำเร็จตามจุดประสงค์ของการเป็นนักศึกษาเพื่ออนาคตของตัว เพื่ออนาคตของบ้านเมือง...

          พระบรมราชดำรัส
     พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานปีใหม่ ๒๕๑๕ ขององค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๕

    ...เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทำตัวให้ตกต่ำ หรือให้เป็นปัญหาของสังคมแต่ประการใด แท้จริงต้องการเป็นคนดี
  มีความสำเร็จ มีฐานะ มีเกียรติและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น แต่การที่จะบรรลุถึงความประสงค์นั้น จำเป็นต้อง
  อาศัยผู้แนะนำควบคุมให้ดำเนินไปโดยถูกต้อง ในฐานะหน้าที่ ที่เป้นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษา ท่าน
  จะช่วยเขาได้มากที่สุด เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆด้านรองลงมาจากบิดามารดา ดังนั้นจึงใคร่ขอให้
  ท่านทำตัวเป็นผู้นำและเป็นที่พึ่งที่แท้จริง เพียรพยามใช้ความสามารถที่มีอยู่ฝึกฝนอบรมด้วยเหตุผลและความฉลาด
  ด้วยความกรุณาปราณีและความบริสุทธฺิ์ใจ ประสิทธิ์ประสาทความรู้ความคิดที่ดีที่ปราศจากโทษให้เสมอหน้า
  อนุเคราะห์และนำพาไปในทางถูกทางเจริญ เพื่อช่วยให้เยาวชนของเรามีอนาคตอันมั่นคงแจ่มใสต่อไป...

          พระบรมราโชวาท
     ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
     วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

    ...

          พระราชดำรัส
     พระราชทาน

    ...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทาน

    ...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทาน

    ...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทาน

    ...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทาน

    ...
          พระบรมราโชวาท
     พระราชทาน

    ...
          พระบรมราโชวาท
     พระราชทาน
   
สำนักอธิการบดี
มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนนรังสิต - นครนายก คลอง5 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110