แผนกระบบสาธารณูปโภค (สป.)
    แผนกอาคารสถานที่ (อส.)
    แผนกภูมิทัศน์และยานพาหนะ (ภย.)
    แผนกอำนวยการและงานประชุม (อป.)
 
 
 
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนน รังสิต - นครนายก คลอง5 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร : (66 2) 5771028 - 31