username

 
 

password

 
 
 
   
 
*ท่านสามารถใช้ ชื่อ และรหัสผ่าน เดียวกับการใช้
  e-mail ของมหาวิทยาลัย
 
   
     
 

สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนนรังสิต - นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร : 02-577 1028 - 31