ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
     
 
   พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ 
     
     
     
     
     
 
 
 
   
     
 
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนน รังสิต - นครนายก คลอง5 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร : (66 2) 5771028 - 31