ชื่อ            สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 ที่ตั้ง          อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ
                 200 ถนนรังสิต-นครนายก(คลอง5)  ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

 ประวัติความเป็นมา


        สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2540 พร้อม
กับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยฯ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ แผนกระบบสาธารณูปโภค แผนกอาคารสถานที่และยานพาหนะ แผนกอำนวยการและงานประชุม แผนกนิติการ ศูนย์กลางในการอำนวยการสนับสนุน การเรียนการสอน และประสานงานทั่วไปของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริหารทั่วไปตลอดจนควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศหรือแถลงการณ์ โดยเคร่งครัด
 
     
 
 
     
    ปรัชญา : "ศูนย์ข้อมูลบริหาร บูรณาการงานสนับสนุน เพิ่มพูนนวัตกรรม นำคุณภาพมาตรฐานสู่สากล"  
     
   
 
          สำนักอธิการบดีฯ มีนโยบายชัดเจนในการเป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรม แห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) บุคลากรในหน่วยงานเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองและระบบการทำงานอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริมจริยธรรมในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร ในองค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการ การทำงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
     
   
  <<คลิ๊กดูภาพขยาย  
 
 
     
 
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนน รังสิต - นครนายก คลอง5 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร : (66 2) 5771028 - 31