เกี่ยวกับสำนัก  
  หน่วยงานภายใน  
  บุคลากร  
  E-Office  
  Intra-net EAU  
  EAU-Mail  
  ศูนย์ข้อมูลบริหาร บูรณาการงานสนับสนุน เพิ่มพูนนวัตกรรม นำคุณภาพมาตรฐานสู่สากล  
   
 
 
 
   
 
หน่วยงาน / สำนัก /ศูนย์
 มหาวิทยาลัย
 สำนักบริการการศึกษา
 สำนักพัฒนานักศึกษา
 สำนักประกันคุณภาพฯ
 สำนักหอสมุดกลาง
 สำนักวิชาการ
 บัณฑิตวิทยาลัย
 คณะ
   
 
 
   
   
 

การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์
ภายในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 
   
 

การจัดเตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 
   
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 

“กิจกรรม Big Cleaning Day ”
วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 

ป้ายรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ภายในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

   
   
ประมวลพระบรมราโชวาท
 
.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
   
   
 
         
 
 
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนน รังสิต - นครนายก คลอง5 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร : (66 2) 5771028 - 31