ระเบียบการใช้ห้องประชุมมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

 เพื่อให้การขอใช้ห้องประชุมและสถานที่ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 อธิการบดีจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ห้องประชุมและสถานที่ของมหาวิทยา
ลัย สำหรับจัดกิจกรรม ดังนี้

1.จำนวนที่นั่ง 10-20 คน
    - ห้องประชุม สุชนเมธี (20 ที่นั่ง)
    - ห้องประชุม สำนักอธิการบดี (ชั้นลอย)(10-12 ที่นั่ง)
    - ห้องประชุม L 302 สำนักหอสมุดกลาง (12 ที่นั่ง)
    - ห้องประชุม C702 อาคารชวน ชวนิชย์ (10 ที่นั่ง)

2.จำนวนที่นั่ง 21-60 คน
    - ห้องประชุม สุนทรเสถียรไทย (30 ที่นั่ง)
    - ห้องประชุม จุลนุสรณ์ (30 ที่นั่ง)
    - ห้องประชุม สุปรีชญา L304 (60 ที่นั่ง)

3.จำนวนที่นั่ง 61-200 คน
    - ห้องประชุม สุทธามงคล (150 ที่นั่ง)
    - ลานศรีน้ำเงิน ขาว (200 คน)
    - ห้องประชุม สุภาไพสิฐ M 111 (150 ที่นั่ง)
    - ห้องประชุม สุพิชญ์ภิญญา M 112 (200 ที่นั่ง)
    - ห้องประชุม สุเมธาทัศน์ M 113 (200 ที่นั่ง)
    - ห้องประชุม สุพัฒน์รพี (200 ที่นั่ง)

4.จำนวนที่นั่ง 200 คนขึ้นไป
    - ห้องประชุม สุพรรณิการ์ (300 ที่นั่ง)
    - ห้องประชุม มณีนพรัตน์ (400 ที่นั่ง)

* กรอบการใช้งาน
    - เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยตรง
    - เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เร่งด่วน
    - เป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะงานและผู้สร้างงานที่สภาพเรียบร้อย
    - ไม่มีการปรุงอาหารหรือมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเปียก สกปรกและเปรอะเปื้อน ที่ทำ
    ความสะอาดยาก เช่น สี เป็นต้น

5.พื้นที่อื่นๆในมหาวิทยาลัย
    - ลานจอดรถ หลังหอนาฬิกา
    - ลานจอดรถ ระหว่างอาคาร A กับ อาคาร C
    - ดาดฟ้าของอาคารต่างๆ (ยังไม่อนุญาตให้มีการดำเนินกิจการใดๆ)
    - โรงอาหาร

*การปฎิบัติที่นอกเหนือจากกรณีข้างต้นให้อยู่ในอำนาจและดุลพินิจของอธิการบดี
 
   ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2547

         ดร.โชติรัส ชวนิชย์
อธิการบดีมหาวิทยาอีสเทิร์นเอเชีย
 
     
 
 
 หน้าหลัก e-office
 ระเบียบการใช้ห้องประชุม
 ตารางการใช้ห้องประชุม
 คู่มือการจัดงานประชุม / สัมนา
 ภาพห้องประชุม
 
 
 
สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนน รังสิต - นครนายก คลอง5 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร : (66 2) 5771028 - 31