หนังสือเฉลิมพระเกียรติใน
โครงการ
"ตามรอยพระราชปณิธาน"
 วัยเด็ก
 นักเรียนและเยาวชน
 นักศึกษา
 การทำงาน
 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ต่อบ้านเมือง
 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

นักเรียนและเยาวชน

เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยังจะต้อง
หัดทำการงานและทำความดีด้วย


    ...เด็กๆนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วยเพราะการทำงานจะช่วยให้มีความ
  สามารถ มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้น จะช่วยให้มีความสุขความเจริญ ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2530

    ...การสอนให้คนเก่งนี้ ถ้าดูเฉพาะบางแง่บางมุม อาจเห็นว่าดี ว่าสอดคล้องต้องกับสมัยเร่งรัดพัฒนา แต่ถ้ามองให้
  ถี่ถ้วน รอบด้านแล้วจะเห็นว่าการมุ่งสอนคนให้เก่งเป็นเกณฑ์ อาจทำให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆขึ้นในตัวบุคคลได้ไม่
  น้อย ที่สำคัญก็มี

     ข้อหนึ่ง บกพร่องในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกว้างไกลเพราะใจร้อน เร่งจะทำการให้สำเร็จโดยเร็ว เป็นเหตุ
  ให้การงานผิดพลาด ขัดข้องล้มเหลว

     ข้อสอง บกพร่องในความนับถือและเกรงใจผู้อื่น เพราะถือว่าตนเป็นเลิศ เป็นเหตุให้เย่อหยิ่ง มองข้ามความสำคัญ
  บุคคลอื่น และมักก่อความขัดแย้งทำลายไมตรีจิตมิตรภาพ ตลอดจนความสามัคคีระหว่างกัน

     ข้อสาม บกพร่องในความมัธยัสถ์ พอเหมาะพอดีในการกระทำทั้งปวง เพราะมุ่งหน้าแต่จะทำตัวให้เด่น ให้ก้าวหน้้้้้้้้า
  เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ

     ข้อสี่ บกพร่องในจริยธรรมและความรู้จักผิดชอบชั่วดี เพราะมุ่งแต่จะแสวงหาประโยชน์เฉพาะตัว ให้เพิ่มพูลขึ้น เป็น
  เหตุให้ทำความผิดและความชั่วทุจริตได้ โดยไม่รู้สึก สะดุ้งสะเทือน

     ผู้ที่มีจุดบกพร่องดังกล่าวนี้ เห็นกันอยู่ว่ามักจับเหตุ จับผล จับหลักการไม่ถูก ส่วนใหญ่จึงประสบปัญหา และความ
  ผิดพลาด ไม่อาจสร้างความเจริญก้าวหน้าที่มั่นคงแท้จริงให้แก่ตน แก่บ้านเมือง ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น นอกจากจะ
  สอนให้คนเก่งแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประของเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อม คือทั้ง
  เก่ง ทั้งดี มาเป็นกำลังของบ้านเมือง กล่าวคือ ให้ความเก่งเป็นปัจจัย และพลังสำหรับการสร้างสรรค์ ให้ความดีเป็น
  ปัจจัยและพลังประคับประคองหนุนนำความเก่ง ให้เป็นไปในทางที่ถูก ที่ควร ที่อำนวยผลเป็นประโยชน์ อันพึงประสงค์
  แต่ฝ่ายเดียว

          พระราชดำรัส
     ในพิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ ๕ สถาบัน
   วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒

   ...การที่เด็กสมัยนี้ ที่เรียกว่าเด็กๆมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าผู้ใหญ่บางคน ก็มาจากการที่มีโอกาสได้เล่าได้เรียน
  ในวิชาการมากขึ้น ถ้าเรียนในทางวิชาการมาก คือทางวิทยาศาสตร์ หรือทางวิทยาการต่างๆ ย่อมมีความคิดเกิด
  ปัญญาขึ้นมา สามารถที่จะคิดในทางธรรมะ มากขึ้น เมื่อคิดในทางธรรมะ มากขึ้น คือมีความเข้มงวดมากขึ้นกว่า
  ผู้ใหญ่ที่ผ่านชีวิตมาแต่ ก่อนนี้ ย่อมเป็นผู้ใหญ่มาก

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานแก่คณะผู้แทนองค์การศาสนา คณะครูและนักเรียน
   วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๓

    ...วิชาการต่างๆ ความเป็นพลเมืองดี ที่สั่งสอนอบรมในโรงเรียนนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน ถ้า
  โรงเรียนฝึกหัด สั่งสอนวิชาการได้ดี ฝึกห้ดให้รู้จักหน้าที่และความเป็นพลเมืองดี ให้ได้ผลจริงๆ พร้อมทั้งอบรมให้
  เลื่อมใส เข้าใจใศาสนาด้วย ก็นับว่าให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างครบถ้วน ซึ่งจะได้ผลดีแก่เยาวชนของเราอย่าง
  มาก ความรู้วิชาการนั้น จะทำให้ศึกษา ศาสนาได้เข้าใจชัดเจนและกว้างขวาง และสนับสนุนการประพฤติปฎิบัติ
  ตามศาสนา ให้แน่นแฟ้น มั่นคง สามารถทำให้อนุชนเป็นพลเมืองที่ดี และ ศาสนิที่ดีได้โดยสมบูรณ์

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษร์สอนศาสนาอิสลาม ภาคใต้
  ในโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเงินรางวัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๗
   วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๑๘

    ...พุทธศาสนานี่ใช้ได้ทุกปี ทั้งผู้เยาว์ผู้แก่ โดยเฉพาะสำหรับผู้เยาว์ ถ้าสามารถที่จะอธิบายเขาแน่ใจว่าเป็นสิ่งที่
  ใช้การได้จริงๆ ไม่ต้องใช้คำที่หรูหรา ไม่ต้องใช้คำทางวิชาการของพุทธศาสนาเลย ก็ได้ เขาจะสนใจไม่ใช่น้อย
  และเขาจะใช้เป็นประโยชน์แก่ตน แก่การศึกษาของตน เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำด้วยเหตุผล ซึ่งเป็นหลักสำคัญ
  ของพระพุทธศาสนา สิ่งที่มี คือ มีเหตุใดก็ต้องมีผลนั้น ผลนั้นก็ต้องเป็นเพราะเหตุใด อันนี้เป็นหัวใจสำคัญ ของ
  พุทธศาสนา ไม่มีลืม...
    ...ผู้ที่ใช้เหตุผลและได้รับอบรม คือได้รับฟังและฝึกฝนสมองของตนตั้งแต่เยาว์ ที่ว่าตั้งแต่เยาว์นี้ ไม่ได้ขีดขั้นว่า
  เยาว์ แค่ไหน ตั้งแต่เกิด ตั้งแต่ยังพูดไม่ได้ ถ้าสั่งสอนได้เราก็สั่งสอนได้ตั้งแต่พูดไม่ชัด คือยังเกือบไม่รู้เรื่องอะไร
  เราสั่งสอนให้มีเหตุผลตลอดขึ้นมา ก็จะมีเหตุผล ถ้าไม่ได้สั่งสอน หรือบอกว่ายังเด็กเกินไป แล้วก็น่ารัก ปล่อย
  มันตามเรื่องตามราว หรือตามใจของพ่อแม่ หรือตามใจของผู้ใหญ่ เด็กนั้นจะเสีย ซึ่งปรากฎมาแล้วว่า เด็กเสีย
  เพราะว่าตามใจ ต้องอบรมตั้งแต่อายุยังน้อย ยิ่งน้อยยิ่งดีด้วยเหตุผลที่นึกว่าเขาไม่เข้าใจแต่เขาเข้าใจ เพราะ
  เขาเป็นมนุษย์ เราก็ค่อยๆอบรมฝึกฝน อาจแปลกใจว่าเดี๋ยวนี้ ความคิดมีอยู่ว่าต้องอบรมเด็กตั้งแต่อายุยังน้อย
  เป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไร ก่อนที่เข้าไปในโรงเรียนอนุบาลด้วยซ้ำ ก็เข้าไปสามขวบสี่ขวบแล้ว ก็ตอนที่อยู่โรง
  เรียนอนุบาลนี้ที่สำคัญที่จะต้องทำให้ทำอะไรให้มีเหตุผล ไม่ใช่อย่างที่เขาทำปัจจุบันนี้ คือต้องให้มีความคิดริเริ่ม
  อยู่เสมอ เพราะว่ามันมีความคิดริเริ่มไม่ได้ มันไม่รู้เรื่อง เพราะยังไม่ได้อบรม ก็ต้องอบรมให้รู้ มีเหตุผลแล้วและ
  อบรมเหตุผลนี้ตลอดขึ้นมา เด็กจะมีความคิดริเริ่มเอง จะมีความคิดที่ดีเองได้ ก็แล้วแต่ปัญญาเขาด้วย แต่ว่ามี
  หวังที่จะเป็นเด็กดี เป็นคนดีต่อไป ไม่เสียหาย

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานแก่คณะกรรมการสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ
   วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๑๖

    ...การสร้างคนดีนั้น ก็คือการให้ความรู้ ความคิด ความสามารถ และความดีแก่เขา ด้วยการให้การศึกษาอบรม
  วิชาความรู้ต่างๆ ไม่ว่าวิชาสามัญ วิชาชีพ หรือวิชาศาสนา ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเยาวชน สำหรับแต่ละคน
  จะนำไปสร้างอนาคต ที่มั่นคงแจ่มใส ถ้าโรงเรียนสอนวิชาการได้ดี ฝึกหัดให้รู้จักหน้าที่ และความเป็นพลเมืองดี
  ให้ได้ผลจริงๆ พร้อมทั้งอบรมให้เข้าใจในศาสนาด้วย ก็นับว่าให้การศึกษาแก่เยาวชนอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ
  ความรู้วิชาการนั้น นอกจากจะทำให้บุคคล เฉลียวฉลาด มีโอกาสที่เปิดกว้างแล้ว ยังจะช่วยให้ศึกษาศาสนาได้
  เข้าใจชัดเจนและกว้างขวาง เกื้อกูลการประพฤติปฎิบัติตามศาสนาให้ถูกต้องมั่นคง และช่วยอนุชนเติบโต เป็น
  พลเมืองดี เป็นศาสนิกชน ที่สมบูรณ์แบบ...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานแก่ผู้นำศาสนาอิสลาม (อิหม่าม)
  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตการศึกษา ๒
   วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๑

    ...ความสุขนี้โดยมากก็นึกถึงความสุขในทางวัตถุ คือมีเงินทองมากที่จะไปใช้แสวงหาสิ่งที่ต้องการ สำหรับ
  หนุ่มๆสาวๆ ก็สำหรับไปเที่ยวไนท์คลับ หรืออะไรทำนองนั้น ซึ่งบางทีก็เรียกว่าความสุข ก็ต้องมีเงินก่อน เมื่อ
  ต้องมีเงินแล้ว ก็ต้องหาเงิน การทำอาชีพเดี๋ยวนี้ยาก ก็ปล้นเขาง่ายกว่า นี่เป็นกลไกของเรื่องที่ว่าทำไมเดี๋ยว
  นี้ มีอาขญากรและอาชญากรรมมาก คือเพราะต่างคนต่างแสวงหาความสุข ถ้ามานึกดูดีๆตอนนี้เป็นหน้าที่ของ
  องค์การสถาบันศาสนาทุกศาสนา ที่จะแสดงให้เห็นว่าความสุขนี้นะคืออะไร อย่าไปพูดบอกว่าความสุข คือ
  เข้าไปสวดมนต์ภาวนาแล้วเห็นอะไรๆต่างๆ นั่นไม่ใช่ความสุข ความสุขคือ หาความสงบในจิตใจแท้ๆ ของแต่
  ละคน ข้อนี้เป็นจุมุ่งหมายของทุกศาสนา การสั่งสอนของศาสนาที่แท้จริง ก็คือสอนให้คนได้มีความสุข ซึ่งมา
  จากความนิ่งในใจ และความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่น ถ้าแต่ละคนสามารถที่จะทำเช่นนี้แล้ว แล้วก็เผื่อแผ่คนอื่น
  บ้าง คนอื่นก็จะมีความสุขเหมือนกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทั้งในทางวัตถุ ทั้งในทางจิตใจ..

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานแก่คณะผู้แทนองค์การศาสนา คณะครูและนักเรียน
   วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๑

    ...ถ้าเราสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการศึกษาและชีวิตของคนที่มีมากขึ้นๆ ให้กลับมาเป็น
  อย่างเดิมเหมือนอย่างของเก่าโบราณของเรา คือให้รู้สึกว่าโรงเรียนก็คือวัด วัดคือโรงเรียน ก็จะทำให้บ้านเมือง
  มีอนุชนที่มีความสามารถ ในทางวิชาการและมีจิตใจสูง มีจิตใจดี เป็นพลเมืองดีต่อไป จะช่วยให้ส่วนรวมสามารถ
  ที่จะดำเนินต่อไปได้โดยสวัสดี ...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานแก่คณะกรรมการธนาคารกรุงเทพฯ
   วันที่ ๔กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔

    ...กิจการทุกอย่างรวมทั้งการดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา และการปรับปรุงตัวนี่จะต้องมีความเพียร
  และความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่มีความเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว
  ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ นอกจากจะเป็นคนที่เคราะห์ดีเหลือเกิน หรืออย่างที่เขาว่ากันว่า คนนี้เขาฟัน
  ฝ่าอุปสรรค มาได้ด้วยดี เขาไม่ได้ทำอะไรเลย เขากินบุญเก่า เราทำบุญมาถึงมีชีวิตขึ้นมาได้มีกินมีอยู่ มีทางมี่จะ
  ได้ศึกษาเล่าเรียนโดยดี เรากินบุญเก่า เราจะต้องสร้างต่อไปเพื่อที่จะไม่ให้บุญที่กินนี่หมดไป เพราะว่าถ้าคนเรา
  ไม่สร้างบุญต่อไป คือทำความดี ย่อมหมดเช่นเดียวกับเราสะสมอาหารเอาไว้สำหรับไม่ให้อด แต่ว่าถ้าเราไม่หา
  กินต่อไปไม่หาอาหารมา อาหารที่สะสมเอาไว้ก็ย่อมหมดไป แล้วเราก็ผอมโซและอดตาย ฉะนั้น ความรู้ หรือความ
  สามารถ ความดีทั้งหลาย เราต้องสะสม และเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ ถึงจะสามารถที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ได้ ถ้าขาดอาหาร
  เราก็ผอมลง หิว เป็นทุกข์ ถ้าทำดี ทำสิ่งที่สุจริตด้วยความสามารถ ด้วยความอดทนพากเพียร เราอาจจะไม่ผอม
  โซ เพราะว่าคนที่ทำบุญทำดีนั้น งานในชีวิตมันง่ายขึ้น คนที่กินบุญเก่า กลับไม่มีความสามารถที่จะทำมาหากิน
  ในที่สุดถ้ามีบุญมากแล้ว กินบุญก็ยังดี มีสะสมเอาไว้ แต่ว่าวันหนึ่งก็หมด...

          พระราชดำรัส
     พระราชทานแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา
   วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๓

    ...ขอให้นักเรียนทั้งหลายตั้งใจรับความรู้ที่ครูสอน เพราะโอกาสเช่นนี้หายาก ถ้าไม่เอาใจใส่พยามเรียนก็จะหา
  โอกาสไม่ได้อีก เพราะเวลาที่เป็นเด็กนั้นมีน้อย จึงต้องขอให้ใช้เวลาให้ถูกต้อง สะสมความรู้ในทางหลักวิชาและ
  ความรู้ ทั่วไปให้มาก และดีที่สุด แล้วจะไม่ต้องเสียใจ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถทำหน้าที่ของตน คือทำมาหากิน
  เลี้ยงชีวิตตน และช่วยส่วนรวม ให้อยู่ได้ด้วยความก้าวหน้า ด้วยความร่มเย็น ...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานแกคณะครู นักเรียน โรงเรียนไกลกังวล
   วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๒

    ...คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่อย่างเด็ก คือศึกษาเล่าเรียน หมายความว่าจะต้องเรียนให้รู้
  วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส
  และเฉลียวฉลาดมีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีประโยชน์ต่อชาติ บ้านเมือง

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ"วันเด็ก" ประจำปี ๒๕๓๕

    ...เด็กไทยต้องฝึกอบรมธรรมจริยาให้สมบูรณ์ พร้อมในตนเอง จักได้เป็นคนดีมีคุณ มีประโยชน์ และสามารถ
  รักษาตัวรักษาชาติบ้านเมือง ให้ดำรงคงอยู่ด้วยความเจริญมั่นคงต่อไปได้...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ"วันเด็ก" ประจำปี ๒๕๓๔

    ...ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้
  เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด เจริญมั่นคง ...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ"วันเด็ก" ประจำปี ๒๕๓๑

    ...เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยัน เอาการเอางาน เอื่อเฝื้อ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
  อยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต ...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ"วันเด็ก" ประจำปี ๒๕๒๙

    ...เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบ และคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถ
  เล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเอง
  แก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ"วันเด็ก" ประจำปี ๒๕๒๑

    ...การจะเล่าเรียนหรือทำการใดๆ ให้สำเร็จได้ด้วยดีโดยตลอดนั้น ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงเป็นใหญ่ เพราะความ
  ตั้งใจจริงนี้เป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยกำจัดความเกียจคร้าน ความอ่อนแอ และความท้อถอย ได้อย่างดียิ่ง จะ
  ปลูกฝังความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียรและความเข้มแข็ง ให้เกิดเป็นนิสัย และนิสัยที่ดี ที่ปลูกไว้แต่เยาว์วัย
  จะเป็นคุณสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้า จะช่วยพาตัวให้องอาจ สามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้โดย
  ตลอดและประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในชีวิต ...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานแก่คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
  วันที่ 31 พฤษภาคม 2517

    ...หน้าที่สำคัญของนักเรียน อยู่ที่เรียนให้เต็มกำลังและให้สำเร็จ การจะเรียนให้ได้อย่างนั้น จะทำอย่างไร
  ก็ต้องเข้าใจว่า เราจะต้องมีวิชาสำหรับสร้างตัวให้มีความสุขความเจริญต่อไปข้างหน้า ถ้าไม่ขวนขวายศึกษา
  เสียแต่ต้นจะไม่มีโอกาส จะทำให้ชีวิตอับเฉาเป็นคนไร้ประโยชน์ เพราะไม่มีความรู้ติดตัว เมื่อเข้าใจแล้วอย่าง
  นี้จะได้รักเรียน ขยันเรียนด้วยความบากบั่นอดทน เพราะรู้ซึ้งถึงประโยชน์และคุณคุณค่าของวิชาความรู้ และ
  การที่จะเรียนให้ดี ให้รู้วิชาแจ่มแจ้งลึกซึ้งได้นั้น นอกจากจะอยู่ที่ความตั้งใจและความหมั่นเพียรแล้ว ยังอยู่
  ที่ความมีสัมมาคาราวะ ความฉลาดที่จะทำตัวให้เป็นที่เมตตาเอ็นดูของครูด้วย ถ้าทำตัวดี มีความอ่อนน้อม
  เคารพเชื่อฟังครู เอาใจใส่ช่วยเหลือครูในกิจต่างๆ แม้เล็กน้อยก็ไม่นิ่งดูดาย หรือเฉยเมย ครูย่อมมองเห็นความ
  ดีในกายในใจของตัว จะรักใคร่เหมือนเป็นทั้งลูกทั้งศิษย์ จะยินดีสั่งสอนอบรมความรู้อย่างดีทุกอย่างให้โดย
  เต็มใจและจริงใจ ให้เล่าเรียนสำเร็จผลได้เต็มเปี่ยม จึงขอให้จำไว้และพยามปฏิบัติให้ได้ทุกคน ...

          พระบรมราโชวาท
     พระราชทานแก่คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
  ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล
  วันที่ 7 มิถุนายน 2521
   
สำนักอธิการบดี
มหาวิทยาลัย อีสเทิร์นเอเชีย
200 ถนนรังสิต - นครนายก คลอง5 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110